Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Fegyelmi szabályzat 10. §

 

 

 
10.§
 
FEGYELMI BÜNTETÉSEK
 
 
(1) A) A labdarúgó fegyelmi büntetése lehet:
a) szóbeli figyelmeztetés, vagy írásbeli megrovás (kiállítás, illetve játékvezetői feljelentés esetén nem alkalmazható);
 
b) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása (csökkentése)
c) eltiltás egy bajnoki-, kupa-, illetve torna mérkőzéstől - fegyelmi eljárás nélkül, automatikusan - az 5. sárgalappal történt figyelmeztetés után, a Labdarúgás Versenyszabályzata 60.§ /3./ a) pontja szerint;
d) A labdarúgó eltiltását abban a bajnoki, kupa, torna, illetve egyéb mérkőzéseken kell letöltse, amely bajnoki, kupa, torna, illetve egyéb mérkőzésektől eltiltották.
 
A labdarúgó átigazolásakor a le nem töltött fegyelmi büntetés vonatkozásában a Labdarúgás Versenyszabályzat 60.§ (4) bekezdés szerint kell eljárni.
e) eltiltás a labdarúgó mérkőzésektől meghatározott, akár végleges időtartamra. Az időre szóló eltiltás ideje alatt a labdarúgó a sportág egyetlen szakágának bajnoki-, kupa-, torna-, nemzetközi- és hivatalos felkészülési mérkőzésén sem szerepelhet, továbbá az 1 hónapnál hosszabb idejű eltiltás esetén a versenyengedélyét be kell vonni.
f) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat megsértése esetén az átigazolásból illetve kölcsönadásból legfeljebb két évre történő kizárás;
g) pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a hivatásos sportoló sporttevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét.
- Amatőr és szerződéses amatőr labdarúgóra pénzbüntetés nem szabható ki.
- A pénzbüntetés a c), d), e), illetve f), pontokban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható;
h) Bűncselekmény elkövetése esetén a bírósági eljárás során alkalmaztak szankciót, akkor ugyanazon típusú büntetés nem szabható ki;
i) lásd a Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározottakat.
j) eltiltás legalább egy és legfeljebb három mérkőzésre, vagy ennek megfelelő időre, ha kiállították, vagy a játékvezetői és/vagy ellenőri feljelentés oka -egyéb - a különös rendelkezések között fel nem sorolt – sportszerűtlenség.
 
(2) A labdarúgással összefüggésben elkövetett bűncselekmény esetén a fegyelmi eljárás során kiszabott fegyelmi büntetésnek más jellegűnek kell lennie a bíróság által alkalmazott joghátrányhoz képest.
Ezt a rendelkezést figyelembe kell venni a (3) bekezdésnél is.
(3) A sportszakember sportfegyelmi büntetése lehet:
a) szóbeli figyelmeztetés, vagy írásbeli megrovás;
b) az MLSZ vagy a Megyei (Budapesti) Igazgatóság(ok) által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása (csökkentése); megbízás részbeni teljesítése esetén megbízási díj arányos csökkentése;
c) eltiltás minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a kispadtól és/vagy az öltözőtől meghatározott számú mérkőzésre;
Az eltiltás alatt álló sportszakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől - a szünetet is beleértve - a mérkőzés végét követő 30 percig, mely időtartam alatt az öltözőépületbe sem léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell elhelyezkednie, hogy a „kispad” 20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat.
d) eltiltás minden jellegű mérkőzésre vonatkozóan a sportszakmai tevékenységtől meghatározott időre, akár végleges időtartamra is;
 
e) pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a sportszakember szakmai tevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét. Ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.
A pénzbüntetés c), d), f) és g) pontokban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is kiszabható;
f) eltiltás az MLSZ-en belüli tevékenységtől meghatározott, akár végleges időtartamra is;
g) lásd a Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározottakat.
(4) A sportszervezet sportfegyelmi büntetése lehet:
a) írásbeli figyelmeztetés,
b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, illetve megvonása legfeljebb 6 havi időtartamra;
c) rendezői létszám felemelésére kötelezés meghatározott számú mérkőzésre;
d) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés meghatározott számú mérkőzésre;
 
A Magyar Román meccset figyelembe véve !!
e) hazai sportrendezvény (mérkőzés) nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megtartásának előírása,
A sportlétesítménybe a következő személyek léphetnek be:
§ sportszervezetenként 40 fő – futsal mérkőzés 25 fő - (játékosok, vezetők, kísérők, stb.); a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni
§ játékvezető, játékvezető asszisztensek és a tartalék játékvezető;
§ játékvezető- és szövetségi ellenőr(ök);
§ a mérkőzés lebonyolításához szükséges technikai személyzet; a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni
§ a mérkőzés lebonyolításához előírt rendezői gárda;
§ a mérkőzés lebonyolításához előírt orvosi gárda (mentő gk+személyzet); a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni
§ labdaszedők; a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni
§ média képviselői előzetes akkreditáció (képviseleti megbízás) alapján
 
(az akkreditációs (képviseleti) listát a mérkőzés megkezdése előtt a szövetségi ellenőrnek át kell adni)
Zárt kapus mérkőzésre a határozatot hozó MLSZ, Megyei (Budapesti) Igazgatóság hivatalból küld szövetségi ellenőrt, melynek költségeit a rendező sportszervezet viseli.
v vagy szektor (nézőtér egy része) lezárásának elrendelése meghatározott számú sportrendezvényre vagy meghatározott időre, legfeljebb 12 hónapi időtartamra;
 
f) a mérkőzés rendezési jogának megvonása a bajnokságot kiíró szövetségnél bejelentett, a hazai mérkőzéseknek otthont adó sportlétesítményben legfeljebb 12 hónapi időtartamra, mellyel egyidőben meg kell határozni, hogy mely távolságon belül nem rendezheti meg a „hazai” mérkőzést (amely nem menti fel a sportszervezetet a mérkőzés megrendezésének kötelezettsége alól a másik sportlétesítményben);
g) a mérkőzés pályán elért eredményének megsemmisítése, az eredmény megállapítása - három pont - három-nullás gólkülönbséggel a vétlen fél javára;
h) büntetőpontok megállapítása (meghatározott számú fordulóra /mérkőzésre/, egyszeri alkalommal, vagy fordulónkénti mérkőzésenként) meghatározott feltétel teljesüléséig, mely nem haladhatja meg a versenyrendszerben megszerezhető összes bajnoki pontok egynegyedét;
- Büntetőpontot az alábbi esetekben kötelező megállapítani:
 
 
§ a sportszervezet a kiszabott pénzbüntetést határidőre nem fizeti be,
§ A fegyelmi bizottság a játékjogosultsággal nem rendelkező labdarúgó sportszervezetének évi összeredményéből - azon mérkőzések után, amelye(ke)n a labdarúgó jogosulatlanul szerepelt és ezt az illetékes versenybizottság hivatalból történő eljárás alapján jogerős határozattal megállapította - a versenyben a mérkőzésen megszerzett pontjaival megegyező számú büntetőpontot és mérkőzésenként további egy-egy büntetőpontot is levon. Óvás esetén a 10. § (4/A) bekezdése szerint kell eljárni, továbbá azon mérkőzések után, amelyeken a labdarúgó jogosulatlanul szerepelt mérkőzésenként egy-egy büntetőpontot is le kell vonni.
§ Fegyelmi eljárás során a kötelezett sportszervezet a szolidaritási hozzájárulást a határozat keltét követő bajnoki mérkőzésig nem fizette meg akkor a legmagasabb osztályban szereplő csatától fordulónként 2-2 büntetőpontot levon a hozzájárulás igazolt megfizetéséig
§ A büntetőpont levonását az évi összeredményből és csak a megszerzett pontokból lehet megtenni, a sportszervezet pontszáma negatív tartományba nem kerülhet.
 
i) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől, illetve nemzetközi mérkőzés megrendezésétől való eltiltás legfeljebb kétévi időtartamra;
j) labdarúgó igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása legfeljebb kétévi időtartamra; Kötelező az átigazolás jog legalább egy átigazolási időszakra történő megvonása, ha a sportszervezet a szolidaritási hozzájárulást az aktuális bajnoki szezon végéig nem fizette meg.
k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás abban az esetben, ha az adott versenyrendszerben (vegyes-nyílt, amatőr) van alacsonyabb osztály;
l) a versenyrendszerből (vegyes-nyílt, amatőr) történő kizárás végleges időtartamra;
m) a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, mely teljes költségviselést jelent;
n) a szakszövetségből kizárás legfeljebb egy évre;
o) vegyes-nyílt bajnokságban résztvevő sportszervezetre legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés;
p) amatőr bajnokságban résztvevő sportszervezetre legfeljebb ötszázezer forint pénzbüntetés;
q) a díjfizetési rendben meghatározott pénzbüntetés, ha a felnőtt csapat labdarúgói közül egy mérkőzésen legalább öt fő sárga-piros lapos figyelmeztetésben, kiállításban részesült.
A pénzbüntetés a b) -től – m) pontig meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható. A c), d), és m) pontban meghatározott büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A g) és h) pontban megállapított büntetések egymással és az i) és j) pontban meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók.
Az f) pontban meghatározott büntetés nem sújthatja a vendég sportszervezet csapatát az utazási távolság miatti megnövelt költséggel. Ha a távolság hosszabb, az emiatt keletkező költségtöbblet a fegyelmi büntetésben részesített sportszervezetet terheli, kiéve, ha a két sportszervezet írásban másként állapodik meg.
 
(4/A.) A sportszervezet sportfegyelmi büntetése óvás esetén:
Ha az óvás megalapozott és emiatt a Verseny(rendezési)bizottság az óvásnak helyt ad, írásban értesíti a Fegyelmi Bizottság elnökét a fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményről
a) ha az egyik csapat játékosa vagy cserejátékosa jogosulatlanul szerepelt, a mérkőzés pályán elért eredményét törölni kell és a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a másik csapat javára kell írni. Kupamérkőzés esetében - a másik csapat 4, vagy annál nagyobb gólkülönbségű győzelmekor - ezzel a gólkülönbséggel kell a mérkőzést a másik csapat javára írni;
b) ha az egyik csapat játékjoga a mérkőzés napján fel volt függesztve, a mérkőzés pályán elért eredményét törölni kell és a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a másik csapat javára kell írni. Kupamérkőzés esetében - a másik csapat 4, vagy annál nagyobb gólkülönbségű győzelmekor - ezzel a gólkülönbséggel kell a mérkőzést a másik csapat javára írni;
c) ha a játékvezető érvényes versenyigazolvánnyal, és a hozzá tartozó érvényes sportorvosi igazolással rendelkező játékost nem engedett játszani, a mérkőzés eredményét törölni kell, és a mérkőzés újrajátszását kell elrendelni.
d) ha a játékvezető (kivéve a szükség-játékvezető) felfüggesztése vagy fegyelmi eltiltása ellenére levezette a mérkőzést, a mérkőzés eredményét törölni kell, és a mérkőzés újrajátszását kell elrendelni;
f) pályahitelesítés hiánya, a pálya játékra való alkalmatlansága - de csak akkor, ha a mérkőzés megkezdése előtt a játékvezetőnél bejelentették az előzetes óvást, kivéve, ha az óvási ok a mérkőzés ideje alatt keletkezett – esetekben a mérkőzés eredményét törölni kell, és a mérkőzés újrajátszását kell elrendelni.
g) ha a mérkőzés előtt, illetve közben olyan rendkívüli esemény történt, amely lehetetlenné tette a reális, és igazságos eredmény kialakulását, a mérkőzés eredményét törölni kell, és a mérkőzés újrajátszását kell elrendelni;
h) ha az egyik csapat a bajnokság versenykiírásában előírt, a labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabályokat megsértette, akkor a mérkőzés pályán elért eredményét törölni kell, és a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a másik csapat javára kell írni.
Amennyiben mindkét csapat játékjoga a mérkőzés napján fel volt függesztve, a mérkőzés pályán elért eredményét törölni kell, és egyik csapat sem kap pontot, a mérkőzés eredményét 0-0 gólkülönbséggel kell igazolni. Kupamérkőzés esetében mindkét csapatot kiesőként kell kezelni.
i) a mérkőzés eredményének megváltoztatása, megállapítása
j) a mérkőzés újrajátszásának elrendelése
(4/B.) létszámhiányos kiállás, ki nem állás, elmaradt mérkőzés, beszüntetett mérkőzés, labda hiánya esetén:
a) Ha a mérkőzés elmaradásában az egyik csapat vonatkozásában a versenyügyi felelősség megállapításra került, akkor a 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a másik csapat javára kell igazolni.
b) Ha mindkét csapat versenyügyi felelőssége megállapítható a mérkőzés elmaradásában, akkor a mérkőzést 0-0 gólkülönbséggel lejátszottnak kell tekinteni azzal, hogy mindkét csapat 1-1 pontot kap, de évi összeredményükből legalább 1-1 büntetőpontot le kell vonni Emellett egyéb fegyelmi büntetés is alkalmazható.
 
c) Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett bármely utánpótlás csapata(i) létszámhiányosan áll(nak) ki a bajnoki-, kupa-, torna mérkőzésre a következők szerint kell eljárni:
 első létszámhiányos kiállás esetén írásbeli megrovás
 
Az ezt követő esetekben - a verseny(rendezési)bizottság jogerős határozatában megállapította a létszámhiányos kiállás tényét -, a fegyelmi bizottság az alábbiak szerint jár el:
második létszámhiányos kiállás esetén 1 büntetőpont levonása a létszámhiányosan kiálló csapattól;
 harmadik létszámhiányos kiállás esetén 1 büntetőpont levonása a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből;
 negyedik és minden további létszámhiányos kiállás esetén 3 büntetőpont levonása a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből;
 
d) Ha egy sportszervezet szerepeltetésre kötelezett bármely utánpótlás csapata(i) nem áll(nak) ki a bajnoki mérkőzésre, illetve az MLSZ versenykiírásában szereplő kötelező utánpótlás program egy tornájára, ügyükben a következők szerint kell eljárni:
v első ki nem állás esetén írásbeli megrovás
 
Az ezt követő esetekben - a verseny(rendezési)bizottság jogerős határozatában megállapította a ki nem állás tényét-, ez alapján a fegyelmi bizottság az alábbiak szerint jár el:
 második ki nem állás esetén 3 büntetőpont levonása az adott mérkőzésen ki nem álló csapattól;
 harmadik ki nem állás esetén a sportszervezet felnőtt csapatának évi összeredményéből 3 büntetőpont levonása;
negyedik ki nem állás esetén a vétkes csapatot és a sportszervezet felnőtt csapatát ki kell zárni a bajnokságból.
 
e) Mérkőzés beszüntetéskor a következő határozatok hozhatók:
 a mérkőzést a pályán elért eredménnyel kell igazolni:
 
- labdahiány esetén, és ha a vendégcsapat 3 gólnál nagyobb gólarányú győzelemre áll
- a labda szándékos megrongálása esetén, ha a vétlen csapat 3 gólnál nagyobb gólarányú győzelemre áll
- ha az egyik csapat létszáma a megengedettnél kevesebbre csökkent, és a másik csapat 3 gólnál nagyobb arányú győzelemre áll
- ha a mérkőzés a játéktéren, vagy a nézőtéren okozott botrány miatt került beszüntetésre, és a vétlen csapat 3 gólnál nagyobb arányú győzelemre áll;
 a mérkőzés 3 pontját 3-0-ás eredménnyel a vétlen csapat javára kell igazolni:
 
- labdahiány esetében, amennyiben a pályaválasztó csapat győzelemre, vagy döntetlenre áll;
- a labda szándékos megrongálása esetén, ha a vétkes csapat győzelemre, vagy döntetlenre, illetve a vétlen csapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll;
- ha a pályaválasztó hibájából a mérkőzés nem fejezhető be, és a pályaválasztó csapat győzelemre vagy döntetlenre, illetve a vendégcsapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll;
- ha az egyik csapat késése miatt a mérkőzés nem fejezhető be, és a késő csapat győzelemre, döntetlenre, vagy a nem késő csapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll;
 
- ha a mérkőzés közben a pályafelszerelés meghibásodik, a vonalak elmosódnak, és a játékvezető felszólítására a pályaválasztó nem hozza rendbe, és a pályaválasztó csapat győzelemre vagy döntetlenre, illetve a vendégcsapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll;
- ha az egyik csapat létszáma a megengedettnél kevesebbre csökken, és ez a csapat győzelemre vagy döntetlenre vagy a másik csapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll;
- ha a mérkőzés nem fejezhető be, és a vétkes csapat győzelemre vagy döntetlenre illetve a vétlen csapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll;
- ha a mérkőzés a játéktéren vagy a nézőtéren okozott botrány miatt került beszüntetésre és ekkor a vétlen csapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre vagy döntetlenre áll.
v a mérkőzést 0:0-al lejátszottnak kell tekinteni
 
- ha a mérkőzés beszüntetésében mindkét csapatot felelősség terhel azzal, hogy mindkét csapat 1-1 pontot kap, de évi összeredményükből legalább 1-1 büntetőpontot le kell vonni.
(4/C.) Lemondás miatt elmaradt mérkőzés esetén a következő döntések hozhatók:
a) ha a lemondást a szövetség verseny(rendezési)bizottsága tudomásul veszi, akkor a verseny(rendezési)bizottság megállapítja a versenyügyi felelősségét, a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára igazolja.
b) ha sportszervezet írásban nem mondja le a mérkőzést a versenyrendszert kiíró szövetség verseny(rendezési)bizottságánál, vagy a bizottság a lemondást nem veszi tudomásul és ennek ellenére elmarad a mérkőzés a lemondó csapat hibájából – az ki nem állásnak minősül – a vétkes csapat ellen fegyelmi eljárást kell indítani, melyben a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell igazolni, és a vétkes csapat évi összeredményéből legalább 3 büntetőpontot le kell vonni.
c) ha mindkét sportszervezet lemondja a mérkőzést, és azt a versenyrendszert kiíró szövetség verseny(rendezési)bizottsága tudomásul veszi, egyúttal megállapítja versenyügyi felelősségüket, a mérkőzést 0:0-al lejátszottnak kell tekinteni azzal, hogy mindkét csapat 1-1 pontot kap, de évi összeredményükből legalább 1-1 büntetőpontot le kell vonni.
d) ha a versenyrendszert kiíró szövetség verseny(rendezési)bizottsága a két csapat lemondást nem veszi tudomásul, akkor a csapatok ellen fegyelmi eljárást kell indítani, melynek keretében a mérkőzést 0:0-al lejátszottnak tekinti, és évi összeredményükből legalább 4-4 büntetőpontot le kell vonni.
e) ha egy sportszervezet felnőtt csapata a bajnoki év folyamán három alkalommal lemondja a mérkőzést, melyet a verseny(rendezési) bizottság nem fogad el, a csapatot ki kell zárni a bajnokságból.
(5) A labdarúgó /futsal, strandlabdarúgó/ mérkőzés előtt vagy után elkövetett fegyelmi vétségre a mérkőzés ideje alatt elkövetett fegyelmi vétségre irányadó büntetéseket kell megfelelően alkalmazni.
(6) A fegyelmi büntetések labdarúgóval és sportszakemberrel (pl.: játékos-edző) szemben együttesen is alkalmazhatók. A fegyelmi vétséget elkövető személy a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől határozott időre is eltiltható.
(7) Amennyiben a sportfegyelmi büntetésben részesített személy - a sportfegyelmi büntetés hatálya alatt - újabb fegyelmi vétséget követ el, ugyanaz a sportfegyelmi büntetés ismételten kiszabható.
 
(8) Egy adott fegyelmi vétség elkövetéséért csak egy alkalommal indítható fegyelmi eljárás.
(9) Pénzbüntetés kiszabásánál a fizetési határidőt a határozatban meg kell jelölni.
(10) a.) Azt a labdarúgót vagy sportszakembert, aki nyilvánosan becsmérel, hátrányosan megkülönböztet, vagy rossz hírbe hoz valakit, vagy bármilyen személyekből álló csoportot rágalmazó módon faj, bőrszín, nyelv, vallás vagy származás miatt, legalább 5 mérkőzésre szóló eltiltásban és legalább 50.000 Ft összegű pénzbüntetésben kell részesíteni. (A pénzbüntetés amatőr labdarúgókra és díjazás nélkül dolgozó sportszakemberekre nem vonatkozik.)
b.) Amennyiben az a) pontban leírt cselekményeket ugyanabból a sportszervezetből egyidejűleg többen követik el vagy egyéb súlyosbító körülmények állnak fent, úgy első alkalommal a sportszervezet évi összeredményéből 3, a második alkalommal pedig 6 büntetőpontot lehet levonni. Újabb ismétlődés esetén a sportszervezetet alacsonyabb osztályba lehet sorolni. Olyan versenyek esetében, amelyekben nem lehet pontot szerezni (pl. kupasorozat), a vétkes sportszervezetet kizárással lehet büntetni.
c.) Amennyiben egy mérkőzésen egy sportszervezet szurkolói követik el az a) pontban leírt cselekményeket, úgy a sportszervezetet legalább 50.000,- Ft összegű pénzbüntetésben kell részesíteni függetlenül annak vétkességétől.
Súlyos cselekmények elkövetése esetén a sportszervezetek egyéb szankciókkal is büntethetőek, ilyenek a hazai mérkőzés nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő megrendezése; a mérkőzés pályán elért eredményének megsemmisítése; büntetőpont(ok) megállapítása, vagy az adott versenyből való kizárás.
d.) Amennyiben nézők követik el az a) pontban leírt cselekményeket, úgy őket a stadionból minimum két évre ki kell tiltani